Catàleg

Jordi Parramon

Ritmes clàssics

El present llibre no és solament un tractat descriptiu dels versos grecollatins, sinó també una exposició teòrica sobre el vers, la síl·laba i la seva relació amb el ritme, els fonaments del ritme i les seves manifestacions. Es un resum de prosòdia grecollatina en el qual s’exposen els conceptes fonamentals de quantitat sil·làbica i llargada de les vocals, els peus com a unitat bàsica del ritme en la mètrica, així com el problema controvertit de l’adaptació de la mètrica clàssica al sistema accentual.