Catàleg

Joan Ferraté

Llegir Ausiàs March

Aquest comentari a les dotze primeres poesies d’Ausiàs March, cenyit al contorn del text de cadascuna i que pretén aclarir-ne el sentit en benefici tant del lector general com de l’especialista, és al mateix temps la primera aplicació detallada d’una proposta de lectura de tota l’obra del poeta de Gandia que ja des d’ara se’ns revela com una de les més innovadores i fecundes que se n’hagin fet en el curs d’aquest segle. L’ordenació de les poesies d’Ausiàs March establerta per Amédée Pagès ara fa vuitanta anys ens permet de llegir-les una darrera l’altra com a membres que són d’una seqüència fixa. Una lectura com aquesta, aconduïda des del començament fíns al final amb un rigor mínimament adequat, ens obliga a concloure que va ser el seu mateix autor qui va assignar a les seves obres l’ordre del cas, al mateix temps que les va distribuir en deu seccions, caracteritzades totes elles per trets a la vegada formals i temàtics que les distingeixen clarament les unes de les altres. Aquest llibre és el primer assaig de llegir les obres d’Ausiàs March que ha estat fet d’acord amb aquests criteris i on se’n demostra explícitament la validesa, no solament en el que concerneix les dotze poesies que hi són comentades sinó per totes les vint-i-nou que comprèn la primera secció i, implícitament, també per totes les altres fins a l’última.

Altres llibres de Joan Ferraté
Afinitats electives